۱۴۰۳/۱/۵

مدیرعامل روزنامه همشهری: مبارزه با فسادی که ثمره اش بشود القای فساد سیستمی، فساد اکبر است

محسن مهدیان، مدیرعامل روزنامه همشهری با بیان اینکه مبارزه با فسادی که ثمره اش بشود القای فساد سیستمی، فساد اکبر است نوشت: چه بدانیم و چه ندانیم گرفتار بزرگترین ظلم ها شده ایم.

مدیرعامل روزنامه همشهری  در این باره نوشت: مبارزه با فسادی که ثمره اش بشود القای فساد سیستمی، فساد اکبر است. عدالتخواهی که نتیجه اش بشود ناامیدی از انقلاب، بی عدالتی محض است. 
چه بدانیم و چه ندانیم گرفتار بزرگترین ظلم ها شده ایم. 
مهم نیست نیت مان خیرخواهی احمقانه است یا شرارت خواهی خبیثانه.

 

منبع: انتخاب